Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Ο Ιερώνυμος δίνει "όλα" τα ακίνητα της Εκκλησίας για τους ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ μετανάστες…

(ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΑΒΕ 393.192 ΕΥΡΩ "ΤΟ 10% ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ" (3.931.920 ΕΥΡΩ) Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών....) Και η εκκλησία διευκολύνει τον εποικισμό!!!!


Ολα τα ακίνητα που μπορούν να διαμορφωθούν σε χώρους φιλοξενίας δεσμεύεται να παραχωρήσει η Εκκλησία, όπως προέκυψε από τη συνάντηση που είχε ο Αρχιεπίσκοπος με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και μέλη της Επιτροπής που ασχολείται με πρόσφυγες και μετανάστες.
Καλά διαβάσατε! Όλα τα ακίνητα!Για λαθρο-μετανάστες! Λές και δεν υπάρχουν Έλληνες που χρειάζονταν σπίτι!

Αναρωτιέται κανείς αφού η Εκκλησία θεωρεί ότι “της περισσεύουν” και μπορεί να τα δώσει για λαθρο-μετανάστες γιατί δεν τα είχε δώσει ήδη σε Έλληνες που τα είχαν ανάγκη!

Τοσα χρόνια φορο-ληστεία στους Ελληνες τους αρπάζουν τα σπίτια και τα δίνουν σε λαθρο και ο Ιερώνυμος παρακολουθούσε….Τωρα όλα για την αντικατάσταση του Ελληνα Χριστιανού …Ολα στους αλλόθρησκους που στο Κοράνι τους γράφει οτι αν σκοτώσεις Χριστιανό πας στο παράδεισο!!!ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ... ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων...
 ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΥΤΩΝ!!!!
Απόφαση Εκκαθάρισης / Εντολή Πληρωμής -ΕΜΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
β) της παρ.3 του άρθρου 72 του ν. 4443/2016 «Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους
καταγωγής, IV: Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα
σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
232/Α/9-12-2016),
γ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»(ΦΕΚ Α’ 149),
δ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 4),
ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ Α’ 5),
στ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ Α’ 10) και
ζ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ Α’ 34).
2. Την 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων», (ΦΕΚ Β’ 2857).
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3518/08-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
για την τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΖ1Κ465ΧΘΕ-Ο7Θ),
4. Το 492/Φ.38/16-03-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
και άλλων πόρων με τα συνημμένα σ’ αυτό δικαιολογητικά (αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Δ.Ο.Υ 2737/16-3-
2020).
5. Την με αριθμ. πρωτ. 1649/Φ.38/08-12-2017 (Κωδ.019)(ΑΔΑ: Ω4ΙΔ465ΧΙ8-ΟΥΠ) πρόσκληση
για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 446/Φ.38/09-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ93Ν46ΜΔΨΟ-5ΛΚ) Συμφωνία Επιδότησης.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 491/Φ.38/16-03-2020 σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π περί καταβολής της πρώτης δόσης χρηματοδότησης- έναντι προκαταβολής
(10%), ύψους 393.192,00 ευρώ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΔΩ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου