Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Τό σχέδιον ἀφανισμοῦ τῶν Ἑλλήνων στήν τελική φάσιν : Κατάργησις τῆς διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης καί στό Γυμνάσιο.

Θα τους αφησουμε να παρουνε την Ιστορια μας;;;Μετά δεν θα υπάρχουμε...Θα γινουμε ενα νουμερο,ενας αριθμος... Ναί,αὐτοί ἦρθαν γιά νά δώσουν τό τελειωτικό χτύπημα στήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες . Καί φυσικά δέν εἶναι ΚΑΘΟΛΟΥ τυχαίον πώς τιτλοφοροῦνται "ἀριστεροί" ! 56  καθη(κ)γητές τῆς τριτοβάθμιας (παρα)ἐκπαιδεύσεως καί μέ εἰδίκευσιν στήν γλωσσολογίαν καί ἑλληνικήν λογοτεχνίαν (!),πρότειναν τήν κατάργησιν τῆς διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης στήν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευσιν. Διαβᾶστε τό σκεπτικό : «νοθεύεται το γλωσσικό αίσθημα των παιδιών που κάνουν διαρκώς αυθαίρετες αναγωγές και συγκρίσεις με την αρχαία και μάλιστα με την αττική γλώσσα, που είναι τόσο απομακρυσμένη από τη σύγχρονη γλώσσα. Αυτό πλήττει ακόμη περισσότερο τους αλλόγλωσσους μαθητές που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο και δεν έχουν γλωσσικό αίσθημα όσον αφορά την νεοελληνική, αλλά και μαθητές που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Όπως είναι γνωστό, η γλώσσα μαθαίνεται με τη χρήση της και όχι με τη γνώση της ιστορίας της και της ετυμολογίας των λέξεων.»  Λοιπόν ,ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἔχει ἀποδειχθῇ πώς :  (τά παρακάτῳ εἶναι ἀπό προγράμματα πού ἐφαρμόσθησαν στήν ἐκπαίδευσιν τῶν Ἀγγλία,ΗΠΑ,Αὐστραλία)  « Ἡ γνῶσις τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, λένε οἱ ἐρευνητές, μπορεῖ νὰ ἐνισχύση τὴν ἱκανότητα ἐκμαθήσεως ξένων γλωσσῶν καὶ νὰ ὀξύνη τὴν ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα τῶν παιδιῶν καὶ τὶς γλωσσικές τους δεξιότητες. Ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν εἶναι μία νέα προσέγγισις στὴν ἐκπαίδευσι, ἡ ὁποία ἐνισχύει καὶ ἐμπλουτίζει τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν καὶ τὴ βασικὴ ἐκπαίδευσι, μὲ σκοπὸ νὰ βελτιώση τὴν ἐπίδοσι τῶν μαθητῶν σὲ πολλὲς θεματικὲς περιοχές. «Τὸ πᾶν εἶναι νὰ κάνης τὴν ἐκμάθησι τῶν κλασικῶν γλωσσῶν εὐχάριστη καὶ ἑλκυστικὴ γιὰ τὰ παιδιὰ μὲ ἕνα τρόπο κατάλληλο γιὰ τὴν ἡλικία τους»,  εἶπε ἡ ὑπεύθυνη τοῦ προγράμματος L. Robinson...    Φάνηκε ὅτι οἱ κλασσικὲς σπουδές  ἐνταγμένες στὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας βελτίωσαν τὴν ἀναγνωστικὴ ἱκανότητα, τὴν παραγωγὴ γραπτοῦ καὶ προφορικοῦ λόγου καὶ τὴν ἐνεργητικὴ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν, ἀκόμα καὶ τῶν παιδιῶν μὲ μαθησιακὲς δυσκολίες. Βάσει τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῆς τῆς ἐρεύνης τὸ 2000 σχεδιάσθηκε καὶ ἐφαρμόσθηκε τὸ πρόγραμμα «The IliadProject» μὲ σκοπὸ τὴν  προφορικὴ ἀφήγησι τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, βασισμένη στὴν Ἱλιάδα τοῦ Ὁμήρου, γιὰ τὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευσι.... Ὅλες  οἱ ἔρευνες κατέδειξαν ὅτι ἡ διδασκαλία τῶν Λατινικῶν ἤ/καὶ Ἑλληνικῶν - μὲ τεχνικὲς τῶν «ζωντανῶν» γλωσσῶν- σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες καὶ ἰδιαιτέρως στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευσι ἔφερε θετικὰ ἀποτελέσματα, καθὼς οἱ μαθητὲς παρουσίασαν καλλίτερες ἐπιδόσεις στὰ Ἀγγλικὰ (εἴτε ἦταν ἡ μητρική τους γλῶσσα εἴτε ὄχι), στὴν ἐκμάθησι ἄλλων ξένων γλωσσῶν καὶ στὴν κριτικὴ σκέψι. Οἱ μαθητὲς τῆς Δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως ὑπερεῖχαν ὄχι μόνο στὰ γλωσσικὰ τὲστ (SAT καὶ ACT) ἔναντι τῶν  συνομηλίκων τους, ἀλλὰ καὶ στὰ Μαθηματικά... Ἡ ἔρευνα ἐπίσης ἔδειξε ὅτι ἡ ἐτυμολογία εἶναι ὠφέλιμη ἰδιαιτέρως σὲ μαθητὲς μὲ μαθησιακὲςδυσκολίες (struggling readers) (Harmon, Hedrick & Wood, 2005) καὶ ὅτι ἡ ἐτυμολογία ἦταν ἀποδοτικὴ στὴν κατανόησι καὶ μνημονικὴ συγκράτησι νέων λέξεων (Blachowicz,2006)...  Ἡ Αὐστραλὴ πανεπιστημιακὴ ἐρευνήτρια Kate Chanock περιγράφει πῶς βοήθησε ἕναν ἀγγλομαθῆ δυσλεξικὸ μέσω τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν Ἡ ἴδια ἀποδίδει τὴν ἀλλαγὴ στὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο καὶ στὴν δομὴ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης..  οἱ "κύριοι" καθη(κ)γητές μέ τήν πρότασίν τους αὐτήν ἐπιζητοῦν τήν ἀποβλάκωσιν τῶν ἑλληνοπαίδων,δηλαδή τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τοῦ μέλλοντος, ὥστε καί μέσῳ τῆς στερήσεως ἤ διαστρεβλώσεως τῆς γνώσεως τῆς Ἱστορικῆς μας κληρονομιᾶς ( σιγά νά μήν μᾶς ποῦν πώς βρέθηκε πινακίδα μέ γραφή ἀπό τό 5000 π.Χ. στό Δισπηλιό Καστοριᾶς !) νά ἀφανισθῇ παντελῶς ὁ Ἕλλην ! Ποιός θά ὠφεληθῇ ἀπό αὐτό; Μά ἐκεῖνοι πού ἐπιδιώκουν διακαῶς τήν ...κλοπή τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἐκεῖνοι πού περιμένουν τήν κατάλληλον εὐκαιρίαν νά καπηλευθοῦν τήν κληρονομιά μας καί νά παρουσιασθοῦν,στό μέλλον, ὡς "φυσικοί ἀπόγονοι" τῶν Ἑλλήνων ! !! Ποιός θά τούς ἐμποδίσῃ ἀπό αὐτό; Δέν θά ὑπάρχουν Ἕλληνες πλέον γιά νά τό κάνουν... Πόσον τυχαῖον εἶναι πώς σέ Ἀγγλία, ΗΠΑ, Αὐστραλία ( χῶρες πού εἶναι πολυπολιτισμικές καί μέ ἀποικίες καίἑβραιοκρατούμενες ) διδάσκονται τά ἀρχαῖα ἑλληνικά ἀπό τό δημοτικό ;   Καί γιά νά τούς ἔχουμε ὑπ'ὅψιν μας,οἱ προτείνοντες τήν κατάργησιν τῶν ἀρχαίων καθη(κ)γητές  εἶναι :  Αγάθος Θανάσης, ΕΚΠΑ Αγγελάκος Κων/νος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Αθανασιάδης Χάρης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αθήνη Αναστασία, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακριτόπουλος Αλέξανδρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανδρούσου Αλεξάνδρα, ΕΚΠΑ Αραμπατζίδου Ελένη, ΑΠΘ Αρχάκης Αργύρης, Πανεπιστήμιο Πατρών Αυγητίδου Σοφία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Βαρελάς Λάμπρος, ΑΠΘ Βούλγαρη Σοφία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Βρυνιώτη Καλλιόπη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γούτσος Διονύσης, ΕΚΠΑ Γρίβα Ελένη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δημητριάδου, Κατερίνα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Θωίδης Γιάννης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Κακριδή Μαρία, ΕΚΠΑ Καλογήρου Τζίνα, ΕΚΠΑ Καμαρούδης Σταύρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Καμπάκη-Βουγιουκλή Πένη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Καραφύλλης Αθανάσιος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Κατσαρού Ελένη, Πανεπιστήμιο Κρήτης Κονδύλη Μαριάννα, Πανεπιστήμιο Πατρών Κορτέση-Δαφέρμου Χαρίκλεια, ΕΚΠΑ Κωστούλη Τριανταφυλλιά, ΑΠΘ Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Λιάμπας Αναστάσιος, ΑΠΘ Μαλαφάντης Κων/νος, ΕΚΠΑ Μανουηλίδου Χριστίνα, Πανεπιστήμιο Πατρών Μαρκομιχελάκη Αναστασία, ΑΠΘ Ματθαιουδάκη Μαρίνα, ΑΠΘ Μαυροσκούφης Δημήτρης, ΑΠΘ Μικέ Μαίρη, ΑΠΘ Μπακογιάννης Μιχάλης, ΑΠΘ Μπέτσας Γιάννης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Νάκας Θανάσης, ΕΚΠΑ Ντίνας, Κώστας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ξούριας Γιάννης, ΕΚΠΑ Ξυδόπουλος Γιώργος, Πανεπιστήμιο Πατρών Παλαιολόγου Νεκταρία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παπαδοπούλου Βασιλική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παπαδοπούλου Μαρία, ΠΤΠΕ Παπανδρέου Μαρία, ΑΠΘ Ρούσσου Άννα, Πανεπιστήμιο Πατρών Σακελλαρίου Αγγελική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σειραγάκης Μανώλης Στάμου Αναστασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σταυροπούλου Ερασμία, ΕΚΠΑ Σφυρόερα Μαρία, ΕΚΠΑ Τικτοπούλου Κατερίνα, ΑΠΘ Τσάφος Βασίλης, ΕΚΠΑ Φτερνιάτη Άννα, Πανεπιστήμιο Πατρών Φραγκουδάκη Άννα, ΕΚΠΑ Χατζηδάκη Άσπα, Πανεπιστήμιο Κρήτης Χοντολίδου Ελένη, ΑΠΘ Χρυσανθόπουλος Μιχάλης, ΑΠΘ Ἑλλάς Αἰώνιον  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου