Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

"ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Θείος του Μητσοτάκη) ΚΑΙ ΚΕΜΑΛ"(Ξαδέρφια!) (+βίντεο για την καταγωγή των Μητσοτάκηδων)


ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Επιστολή του Βενιζέλου για τον Μουσταφά Κεμάλ εις τον πρόεδρο απονομής των βραβείων "Νόμπελ" το 1932, διά να του απονείμη το "Νόμπελ ειρήνης"


Έάν ακόμη μερικοί αμφιβάλλετε διά τήν έξαπάτησιν των Ελλήνων υπό του Βενιζέλου, θα σας αντιγράψω την έπιστολήν την οποία έστειλε ό ίδιος εις τον πρόεδρο απονομής των βραβείων "Νόμπελ" τό 1932, διά νά απονείμη ή επιτροπή τό "Νόμπελ Ειρήνης", παρακαλώ, εις τον Μουσταφά Κεμάλ, ό όποιος κατέσφαξε 2,5 εκατομμύρια Έλληνας και Αρμενίους.

Ό Βενιζέλος, υμνεί τον Κεμάλ:
«Κύριε  πρόεδρε,
»Έπί επτά σχεδόν αιώνες όλη ή Έγγύς Ανατολή και ένα μεγάλο τμήμα τής Ευρώπης υπήρξαν τό θέατρο αιματηρών πολέμων, τών οποίων ή άντίχηση υπήρξε τεράστια. Ή οθωμανική αυτοκρατορία και τό απολυταρχικό καθεστώς τών σουλτάνων υπήρξε τό βασικό αίτιο. Ή υποταγή χριστιανικών λαών σέ έναν ζυγό αφόρητης καταπίεσης, οι θρησκευτικοί πόλεμοι του Σταυρού εναντίον τής Ημισελήνου, μέ μοιραία κατάληξη και οι αλλεπάλληλες εξεγέρσεις όλων αυτών τών λαών, πού ήλπιζαν στή χειραφέτηση τους, δημιούργησαν μία κατάσταση πραγμάτων πού θά παρέμενε μόνιμη πηγή κινδύνων όσο ή οθωμανική αυτοκρατορία διατηρούσε τήν πορεία πού είχαν χαράξει οι σουλτάνοι.
»Ή εγκαθίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας τό 1922, όταν τό εθνικό κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ Πασά θριάμβευσε επί των αντιπάλων του, (σ.σ. Έπί ποίων αντιπάλων του εθριάμβευσεν ό Κεμάλ τό 1922 και το χαίρετε τόσο πολύ ό "Εθνάρχης" μας; Μήπως είναι οι Έλληνες;) έθεσε οριστικώς τέρμα σ' αύτη την κατάσταση αστάθειας και έλλειψης ανεκτικότητας, της όποιας ή διατήρηση δεν θα γεννούσε παρά μόνον νέους και σοβαρούς κινδύνους γιά τήν ειρήνη στό μέλλον.Σπανίως πραγματοποιείται σέ τόσο μικρό χρονικό διάστημα μία τόσο ριζική αλλαγή στή ζωή μιας χώρας. Τή θέση μιας φθίνουσας αυτοκρατορίας, ή οποία ζει ύπό ένα θεοκρατικό καθεστώς, όπου ή έννοια του δικαίου και τής θρησκείας συγχέονται, παίρνει ένα εθνικό καί σύγχρονο κράτος, γεμάτο ζωντάνια.
»Μέ τήν προτροπή του μεγάλου μεταρρυθμιστή Μουσταφά Κεμάλ Πασά, τό απολυταρχικό καθεστώς των σουλτάνων καταργήθηκε καί τό κράτος έγινε απολύτως λαϊκό. Ολόκληρο τό έθνος κινητοποιήθηκε προς τή φιλόδοξη, δίκαιη προσπάθεια νά συμπεριληφθεί στην εμπροσθοφυλακή τών πολιτισμένων λαών. Όμως, τό κίνημα γιά τήν εδραίωση τής ειρήνης συμβάδισε μέ όλες τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις πού έδωσαν στό νέο, εντόνως εθνικό, κράτος τής Τουρκίας τή σημερινή του μορφή.
Η Τουρκία ρύθμισε πράγματι όλα τα εδαφικά θέματα μέ τους γείτονες της καί, απολύτως ικανοποιημένη άπό τά εθνικά καί πολιτικά της σύνορα, κατέστη πραγματικός πυλώνας τής ειρήνης στην εγγύς Ανατολή.»σ.σ.: Ικανοποιημένη από τά εθνικά καί πολιτικά της σύνορα. Καταλάβατε εσείς όλοι πού καμαρώνετε ότι ό Βενιζέλος έκανε τήν Μεγάλη Ελλάδα μέ τήν απατηλή συνθήκη τών Σεβρών, ότι έξηπάτησε τους πάντες; Εδώ δηλώνει εγγράφως ότι τώρα τό 1932 ή Τουρκία κατέχει ειλικρινά τά Εθνικά καί πολιτικά της σύνορα. Τώρα όμως κατέχει καί τήν Σμύρνη. Άρα ή Σμύρνη είναι εθνικό έδαφος τής Τουρκίας, κατά τον Βενιζέλο. Δηλαδή; Μας έξηπάτησε ή Όχι μέ τήν Συνθήκην τών Σεβρών; Αυτά τά δύο είναι αντίθετα. Ποιο έπίστευε "ό Εθνάρχης μας";
Ασφαλώς αυτό που σφραγίζει εγγράφως προς τον πρόεδρο της επιτροπής Νόμπελ μέ τήν δήλωσιν του: "απολύτως ικανοποιημένη άπό τα εθνικά, σύνορα της".
Έδώ είμαι πλέον υποχρεωμένος νά χαρακτηρίσω τήν καθαρήν έγγραφον άπάτην καί προδοσίαν κατά των Ελλήνων και οι επικαλούμενοι εις τό μέλλον τήν Συνθήκην των Σεβρών, μέ τήν εννοιαν ότι δι' αυτής έγινε ή Ελλάδα των πέντε θαλασσών και δύο ηπείρων, κινδυνεύουν νά χαρακτηρισθούν ώς απατεώνες καί προδότες ή ηλίθιοι, αν δέν τους καταλογισθη ή άγνοια, ή αφέλεια, ή ή τύφλωσις έκ μισαλλοδοξίας.«Εμείς οι Έλληνες, τους οποίους οί αιματηροί αγώνες κράτησαν επί πολλούς αιώνες σέ μια κατάσταση συνεχούς αντιπαράθεσης μέ τήν Τουρκία, είμαστε οί πρώτοι πού είχαμε τήν ευκαιρία νά αισθανθούμε τά αποτελέσματα τής βαθειάς αλλαγής πού συνετελέσθη στή χώρα αυτή, τή διάδοχο τής παλαιάς οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έχοντας, από τήν έπαύριο τής καταστροφής στή Μικρά Ασία, διακρίνει τήν πιθανότητα μιας συνεννόησης μέ τήν αναγεννημένη Τουρκία, ή οποία βγήκε άπό τον πόλεμο ώς εθνικό κράτος, τής τείναμε τό χέρι τό όποιο εκείνη δέχθηκε και έσφιξε μέ ειλικρίνεια. Άπό τήν προσέγγιση αυτή, ή οποία μπορεί νά χρησιμεύσει ώς παράδειγμα τών δυνατοτήτων συνεννόησης ανάμεσα σέ δύο λαούς τους οποίους έχουν διαιρέσει οί πλέον σοβαρές διαφορές, έφ' όσον αφεθούν νά διαποτιστούν άπό τήν ειλικρινή επιθυμία τής ειρήνης, δέν προέκυψαν παρά μόνο ευεργετήματα, τόσο γιά τις δύο χώρες, όσο και γιά τήν ειρηνική τάξη στην Εγγύ ς Ανατολή.
»Ό άνθρωπος στον όποιο οφείλεται ή πολύτιμη αυτή συμβολή στην υπόθεση τής ειρήνης είναι ό πρόεδρος τής Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Πασάς. Έχω λοιπόν τήν τιμή, μέ τήν ιδιότητα μου ώς αρχηγού τής ελληνικής κυβέρνησης τό 1930, όταν ή υπογραφή του έλληνο-τουρκικού συμφώνου σημάδεψε μια νέα εποχή στην πορεία τής Εγγύς Ανατολής προς τήν ειρήνη, νά θέσω πρό τών εξεχόντων μελών τής επιτροπής του βραβείου Νόμπελ για τήν ειρήνη τήν υποψηφιότητα του Μουσταφά Κεμάλ Πασά, ώς άξιου αυτής τής επιφανούς τιμής.Δεχθείτε, κύριε πρόεδρε, τήν έκφραση τής μέγιστης εκτίμησης μου.

Υπογραφή,
Ελευθέριος Βενιζέλος, Πρωθυπουργός τής Ελλάδος».


Ιδού η επίσημη ιστοσελίδα των βραβείο Νόμπελ:
Ιδού και το γράμμα του:


Έλληναρά μου έσύ,«καμάρι μας!!! Λες και είναι εξάδελφος σου ό Κεμάλ καί τον Θεοποίησες. "Το αίμα νερό δεν γίνεται!"  Για  αυτήν και μόνον τήν πρότασιν, πρέπει νάτου στήσουμε διπλάσιους ανδριάντας!!!

Ό Βενιζέλος φημολογείται ώς δεινός ρήτωρ καί μέ αυτό τό προσόν του έπέπλευσε. Έχω όμως, επαναλάβει ότι:
Ό Σωκράτης όμως χαρακτηρίζει τήν ρητορικήν τέχνην ώς άττά-την και πανουργίαν, (Πλάτωνος "Φαίδρος" 261-272): «...Μέ τήν ρητορικήν τους δύναμιν κάνουν τά μικρά νά φαίνωνται μεγάλα καί τά μεγάλα μικρά. Επίσης κάνουν τά νέα νά φαίνωνται παλιά και τά παλιά νά μοιάζουν νέα...» (Φαίδρος 261-267Β). «Όμως αυτοί πού γράφουν λόγους σήμερα έντεχνους είναι πανούργοι και ένώ έχουν άριστην γνώσιν τής ψυχής τήν αποκρύπτουν» (Φαιδρός 2710).
Ή ρητορική εύγλωττία του Βενιζέλου, ή σκανδαλώδης προβολή του άπό τους συμμάχους του καί τά διεθνή ΜΜΕ, ή αφόρητη προβολή του άπό τό πρακτορείο Ραδιό του φίλου του Ζαχάρωφ καί ή έξαψις των πνευμάτων τών ενθουσιωδών Ελλήνων ότι τους προσέφερε τό μεγάλο όραμα τής Μεγάλης ιδέας, τής αναστηλώσεως τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέ τήν Δολοφονικήν συνθήκηντών Σεβρών, έκανε πολλούς Έλληνες νά βαδίζουν καί νά παραμιλούν καί νά τόν υμνολογούν και να τον δοξάζουν.

Οι οπαδοί του Βενιζέλου τόν έθεοποίησαν τόν προσεκύνησαν εις πολύ μεγαλύτερο βαθμό άπό ότι τόν θεό τους καί τόν υμνολογούν μέχρι σήμερα τυφλοί τήν σκέψιν καί τήν κρίσιν. Ό μέγας υμνωδός πρόεδρος τής λέσχης τών Φιλελευθέρων Πότης Τσιμπιδάρος, ομιλών εις τόν τάφον του εκλιπόντος αρχηγού του, εις επίσημον τελετήν, είπε μεταξύ τών πολλών επαίνων: «...Τό πνεύμα τοϋ Βενιζέλου ήτο εκείνο όπερ ένέπνεε τους άγωνιστάς του 1821 και βραδύτερον τους ήρωας των Ηπειρωτικών βουνών κατά τόν πόλεμον τοϋ 1940! Και οι Έλληνες πολεμισταί κατά τους επικούς των αγώνας οραματίζοντο πάντοτε τήν άγγελικήν... μορφήν του Βενιζέλου, όστις είχε κατορθώσει να ένωση το έθνος διά τοιαύτας μεγαλουργίας!»

Σκεφθήτε λοιπόν, εις ποιον ύψος παραληρήματος έχουν φθάσει οί οπαδοί του πόσο χαμερπείς υμνολόγοι κατήντησαν και πού έχει φθάσει ή αναισχυντία των! Ό θεός τους Βενιζέλος όμως δέν ήγήθη του Ελληνικού Στρατού στους νικηφόρους του πολέμους τό 1912 και 1913. Άλλος ηγείτο αυτού. Ούτε σέ κάποια άλλη μάχη νά τόν θαυμάσουμε. Ήγήθη προσωπικώς τών επαναστάσεων 1889 του Θερίσου, τό 1905 και τό 1933 πού απέτυχε. Ήγήθη της ανταρσίας του 1935.
Επετέθη κατά τών Κυβερνητικών δυνάμεων μέ διπλάσιες δυνάμεις καί τό ναυτικό μαζί του. Όχι απλώς ήττήθησαν αί διπλάσιοι δυνάμεις του, άλλα τό έβαλαν στά πόδια και κατεξευτελίστηκαν. Το ίδιο συνέβη καί στην Κατερίνη τό 1916. Άλλοίμονο, αν ένέπνεε ό Βενιζέλος τους ήρωες του 1821 καί 1940, κύριε Πότη θά εξευτελιζόμασταν. Μόνον στην άπατη καί τό έγκλημα διέπρεψεν ό "εθνάρχης". Μήν ξεχνάμε τήν Σμύρνη. Διέπρεψεν όμως γιά τους Τούρκους, νά τόν θαυμάσουμε! Ουδείς άλλος ιστορικά κατώρθωσε νά έμπνευση πολεμιστάς πριν γεννηθή, όπως ό Βενιζέλος τό 1821... Ντροπή!!!


Για να μάθετε την πραγματική καταγωγή του Μπεν Σελλόν (Βενιζέλου) κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να μάθετε την πραγματική καταγωγή του Κεμάλ κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να μάθετε ότι ο Βενιζέλος προσπάθησε να μην ενωθεί η Κρήτη με την Ελλάδα ΕΔΩ

Για να μάθετε ποιος πρωτοέκανε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΕΔΩ

Για να μάθετε ποιος απαγόρεψε την καλλιέργεια της Ζειάς στην Ελλάδα ΕΔΩ
Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αγγλική πρεσβεία για τα 150 χρόνια από την γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, παιδί 7 χρονών, την οικογένειά του και τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο πατρικό του σπίτι στη Χαλεπά Χανίων


Δείτε επίσης βίντεο σχετικά με την καταγωγή των Μητσοτακηδων:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου