Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Οι Νόμοι της Θερμοδυναμικής λειτουργούν σε οποιοδήποτε αριθμό διαστάσεων.

Οι κινήσεις του Ήλιου γύρω απ τη Γη. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση των κινήσεων των σωμάτων του Σύμπαντος. Οι ακριβείς αποστάσεις της Γης και της Σελήνης απ το κέντρο του Σύμπαντος και οι θέσεις τους ενίοτε στο χώρο ορίζονται απ τους βραχίονες στους οποίους ανήκουν και είναι αντικείμενο άλλης μελέτης. Η Μηχανή που σας παρουσιάζω πιο κάτω περιστρεφόμενη αναπαριστά τις κινήσεις των σωμάτων του Σύμπαντος! (Για την καλύτερη κατανόηση του Μηχανισμού χρησιμοποιώ τη λέξη κύλινδρος αλλά πρόκειται περί δακτυλίου.) * Το σώμα της Μηχανής είναι Κύλινδρος με εσωτερική περίμετρο (Π). Εσωτερικά αυτού βρίσκεται ένας δακτύλιος εφαπτόμενος στην εσωτερική περίμετρο του κυλίνδρου με εξωτερική περίμετρο (Π1) και εσωτερική (Π1’), του οποίου η εξωτερική περίμετρός του δίνεται απ τη σχέση: Π1 = Π - Π / 360). Εσωτερικά του δακτυλίου κινείται δίσκος περιστρεφόμενος δεξιόστροφα εφαπτόμενος στην εσωτερική περίμετρο του δακτυλίου όπως φαίνεται στο: (Σχήμα 1), κινείται δηλαδή στο χώρο προς τα αριστερά (παρασύροντας σε κίνηση τον δακτύλιο) και έχει περίμετρο (Π2) που δίνεται απ τη σχέση: Π2 = Π1’ - Π1’ / 30 Τα σημεία επαφής των τεσσάρων περιμέτρων είναι: Α, Β, Β1 και Γ. Κ, Κ1 και Κ2 είναι τα κέντρα του κυλίνδρου, του δακτυλίου και του δίσκου αντίστοιχα. Ο άξονας της Μηχανής είναι ο άξονας του κυλίνδρου. Το σημείο (Κ) είναι σταθερό πάνω στον κεντρικό άξονα της Μηχανής και ορίζει σταθερό επίπεδο που βρίσκεται στο μέσον του κυλίνδρου και είναι κάθετο στον άξονα. Όταν ο δακτύλιος και ο δίσκος στην κίνησή τους κατά μήκος του ύψους του κυλίνδρου διέρχονται απ το σταθερό επίπεδο, η ευθεία η οποία περνάει απ τα κέντρα: Κ, Κ1 και Κ2, τέμνει τις περιμέτρους στα σημεία: Α, Β, Β1, Γ, Γ’, Β1’, Β’ και Α’. (Σχήμα 1) Στο (Σχήμα 2) δείχνω σε μεγέθυνση την κεντρική περιοχή του Σύμπαντος μη τηρουμένων των αναλογιών, για να φανεί ευδιάκριτα η διάταξη του Ήλιου, της Γης και της Σελήνης στο χώρο στη φάση της περιστροφής που έχουμε αφήλιο. Ο Ήλιος (Η) βρίσκεται εντός της σκιαγραφημένης περιοχής του δίσκου (Σχήμα 2) και η Γη βρίσκεται μεταξύ της σκιαγραφημένης αυτής περιοχής και του (Κ2), περιοχή στην οποία κινείται μόνο η Γη και η Σελήνη. Ισχύει: ΗΚ2>Κ2Γη (Η Σελήνη είναι πιο κοντά στο κέντρο του δίσκου απ τη Γη). Το σημείο (Β) σε κάθε πλήρη περιστροφή του δακτυλίου πάνω στον κύλινδρο μετακινείται κατά μία μοίρα διαγράφοντας ελικοειδή κίνηση, το σημείο (Η) δηλαδή που ανήκει στο δίσκο διαγράφει εκτός απ τη σπειροειδή κίνηση επιπέδου και ελικοειδή κίνηση ως προς το (Κ), παρόμοια κίνηση επίσης διαγράφουν και τα σημεία (Κ1) και (Κ2) ως προς το (Κ). (Το γεγονός αυτό καθορίζει το «ανακριβές» (π=3.14) με το οποίο προσπαθούμε να υπολογίσουμε την περίμετρο ενός «πραγματικού» κύκλου, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο!) Στο (Σχήμα 3) φαίνονται οι μετατοπίσεις των σημείων (Β) και (Γ) σε μια πλήρη περιστροφή του άξονα. Γίνεται κατανοητή η περιστροφή του Ήλιου (Η) γύρω απ τη Γη και τη Σελήνη που συντελείται κάθε 30 περιστροφές του δίσκου πάνω στο δακτύλιο και ότι η Σεληνιακή ημέρα (λόγω του ότι η Σελήνη δεν περιστρέφεται γύρω απ τον εαυτό της) διαρκεί 15 περιστροφές του δίσκου (όσο δηλαδή 15 Γήινες ημέρες). Η Γη κινείται σε κυκλική τροχιά γύρο απ το κέντρο του Σύμπαντος και βρίσκεται στο άκρο ενός άξονα που τη διαπερνά απ το κέντρο της και εδράζει σε βραχίονα του Σύμπαντος (στον βραχίονα που θεωρούμε ως τώρα γαλαξία μας), απέχοντας απ το σταθερό επίπεδο απόσταση ίση με τον άξονά της. Περιστρέφεται δε γύρο απ τον εαυτό της συγχρονισμένα με το δακτύλιο. Επειδή το σημείο (Η) ως προς το δακτύλιο δεν συμπληρώνει μια πλήρη περιστροφή (μια έλικα) σε μια πλήρη περιστροφή του δίσκου πάνω στην περίμετρο του δακτυλίου έχουμε τη διαφορά της αστρικής και της ηλιακής ημέρας. Ο Ήλιος στην πραγματικότητα διαγράφει ως προς τη Γη τρεις κινήσεις ταυτόχρονα κατά την περιστροφή. α. Ελικοειδή. (Μια έλικα σε κάθε περιστροφή του δίσκου). Συντελείται σε μια ημέρα. (Αστρική ημέρα). β. Ελλειπτική γύρο απ τη Γη και τη Σελήνη. (Συντελείται σε ένα μήνα). Και γ. Κυματοειδή (ημιτονοειδής) ως προς το σταθερό επίπεδο, συνεπώς και ως προς τη Γη. (Ένα ημίτονο ολοκληρώνεται κάθε 365 περιστροφές του δακτυλίου πάνω στον κύλινδρο, δηλαδή σε ένα έτος). Οι τρεις αυτές κινήσεις του Ήλιου δημιουργούν αντίστοιχα τα φαινόμενα: 1ο. Τη συνεχώς μεταβαλλόμενη απόσταση του Ήλιου απ τη Γη και τη Σελήνη. 2ο. Την ελλειπτική τροχιά του Ήλιου γύρω απ τη Γη και τη Σελήνη. Και 3ο. Τη μεταβολή στη διόπτευση του Ήλιου απ τη Γη με συνέπεια τις εποχές. Λόγο συγχρονισμού των περιστροφών του δακτυλίου με τις περιστροφές της Γης γύρο απ τον εαυτό της, μια περιοχή της Γης που έχει καλοκαίρι (και η αντί διαμετρική της έχει χειμώνα) μεταβάλει τη διόπτευσή της ως προς τον Ήλιο στην επόμενη περιστροφή κατά μία έλικα. (Παραμένοντας στο καλοκαίρι). Μία ακόμη συνέπεια της λειτουργίας της Μηχανής λόγο τριβών, που επιφέρουν αύξηση θερμοκρασίας και μεταβολή στα μεγέθη των μηχανικών της μερών διαφοροποιώντας τις μεταξύ τους αναλογίες είναι οι συνεχώς μεταβαλλόμενες αναλογίες των περιμέτρων που ήδη συντελέστηκαν στο δικό μας Σύμπαν, δηλαδή έγιναν: Π1 = Π – Π / 365 και Π2 = Π1’ - Π1’ / 27. Λόγο της συνεχώς μεταβαλλόμενης αυτής σχέσης των περιμέτρων, που το αίτιό της είναι η επιτάχυνση η οποία επιφέρει πρόσθετη διαστολή λόγο της αύξησης της θερμοκρασίας λειτουργίας της Μηχανής, αναγκαζόμαστε να προσθέτουμε σε τακτά διαστήματα ένα δευτερόλεπτο σε κάποια έτη για να επαναφέρουμε το «σωστό» χρόνο. Η διάταξη των μηχανικών μερών τέτοιας κατασκευής συνιστά αεικίνητο μηχανισμό! Προϋπόθεση όμως για την αποκάλυψή του είναι να κατανοήσετε εκτός απ το Μηχανισμό και τα όσα αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Σύμπαντος. Ιδομενέας.
George

Το μεγαλύτερο δίλημμα! Ο Ανθρώπινος πληθυσμός έφθασε σε μέγεθος τέτοιο που πολύ σύντομα δε θα μπορεί να επιβιώσει! Αυξάνεται και πληθύνεται καταστρέφοντας τα πάντα αλλά τα αποθέματα εξαντλούνται και επιβάλλεται να βρεθεί λύση! Μετά τη διαπίστωση αυτή προσπαθώντας να συγκρατήσουμε τον ξέφρενο ρυθμό της πληθυσμιακής μας ανάπτυξης, θεσπίσαμε νόμο που επέβαλε πλαφόν στις γεννήσεις των πληθυσμών με το μεγαλύτερο πρόβλημα, προσπαθώντας ματαίως να δώσουμε λύση! Πλέον είναι πεποίθηση όλων ότι το πρόβλημα δε λύνεται με νόμους! ΑΥΤΟΙ απ τους οποίους εξαρτάται το μέλλον της Ανθρωπότητας και ολόκληρου του πλανήτη βρίσκονται αρκετά χρόνια τώρα μπροστά στο δίλημμα της μείωσης του Ανθρώπινου πληθυσμού, κάποιοι δε ευθαρσώς το προτείνουν σαν μοναδική λύση! Αυτή η «λύση» όμως εγκυμονεί απρόοπτες συνέπειες και για τους ΙΔΙΟΥΣ, δεδομένου πλέον ότι αρκετοί έχουν τη δυνατότητα αν θιγούν να καταστρέψουν τους θήτες με πυρηνικά! Ποιος όμως «πρώτος τον λίθον βαλέτω»; Τελικώς κατέληξαν στο εξής: Συντηρούμε τον πληθυσμό με ότι τεχνολογικό μέσο διαθέτουμε, όπως κλωνοποίηση ζώων, συνθετική τροφή και συνάμα εντείνουμε τις προσπάθειές μας μέχρι να καταστεί δυνατή η μετοίκηση της «ελίτ» σε άλλο πλανήτη! Μετά δε τον «κατακλυσμό» επανερχόμαστε όταν θα έχει ξαναγίνει η Γη κατοικήσιμη! Αν και γνωρίζουν ότι πουθενά εκτός Γης δεν υπάρχουν συνθήκες ζωής και το κυριότερο, ότι δε μπορεί να υπάρξει αναπαραγωγή έμβιων όντων, ελπίζουν! Στο ίδιο ήλπιζαν όμως και οι προηγούμενοι (υπάρχουν τα κουφάρια τους στους γειτονικούς μας πλανήτες), αλλά εκείνοι δεν είχαν Ιδομενέα! Ή είχαν ;Ξέρετε γιατί το Σύμπαν κατέληξε να έχει τρεις διαστάσεις;
Γιατί τους το απέδειξε ο Ιδομενέας στο «Η Αποκάλυψη του Σύμπαντος»
Εδώ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006540828289
http://share24.gr/giati-syban-katelixe-na-echi-mono-3-diastasis-apanta-epistimoniki-anakinosi/#comment-16 Υ.Γ. Ίσως τώρα κάποιοι να καταλάβατε ποιος
ήταν ο Νώε!Αν θέλετε ανεβάστε κι εσείς κάποιο (α) από τα κείμενα του Ιδομενέα http://www.diadrastika.com/tag/idomeneas ήταν ο Νώε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου