Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ..


ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΟΜΙΚH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ??????

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων
Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί ορισμένο
σκοπό και έχει αναχθεί από το δίκαιο σε υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει δηλαδή αποκτήσει
νομική προσωπικότητα (ΑΚ 61). Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, τα βασικά στοιχεία της έννοιας του
νομικού προσώπου είναι:
α) η ένωση προσώπων ή το σύνολο περιουσίας,
β) η επιδίωξη ή εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού και
γ) η απόκτηση νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με τους όρους του νόμου.
Από τον ορισμό αυτόν προκύπτει μια πρώτη διάκριση των νομικών προσώπων, η εξής:
Α) Νομικά πρόσωπα σωματειακής μορφής, που είναι αυτά που συνίστανται σε ένωση προσώπων.
Β) Νομικά πρόσωπα ιδρυματικής μορφής, που συνίστανται σε σύνολο περιουσίας. Κατά συνέπεια, αν γίνει δεκτό ότι μόνο ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή ότι, με άλλα λόγια, διαθέτει ικανότητα δικαίου, ο,τιδήποτε άλλο εκτός από τον άνθρωπο θεωρείται ότι έχει ικανότητα δικαίου, είναι μόρφωμα, δημιούργημα της έννομης τάξης, γι’ αυτό και ονομάζεται νομικό πρόσωπο.
Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται περαιτέρω σε:
Α) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), αυτά τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν κατά
τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, ρυθμίζουν δηλαδή τις σχέσεις των ιδιωτών μεταξύ τους, και, κατά συνέπεια, η ίδρυση και εν γένει λειτουργία τους εναπόκειται στην αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης, με στόχο πάντοτε την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, ο οποίος είναι αυτονόητο ότι προσδιορίζεται από τους ίδιους τους ιδιώτες. Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται περαιτέρω σε νομικά πρόσωπα αστικού δικαίου, αυτά δηλαδή που ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα (σωματείο, ίδρυμα, επιτροπή εράνων, εταιρεία αστικού δικαίου με νομική προσωπικότητα), και σε νομικά πρόσωπα εμπορικού δικαίου, αυτά δηλαδή που επίσης ιδρύονται από ιδιώτες και μέσω των οποίων αναπτύσσουν κερδοσκοπική δραστηριότητα (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία και συνεταιρισμός). Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο νομοθέτης καθιερώνει την αρχή του κλειστού αριθμού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κατά συνέπεια ο ιδιώτης δεν μπορεί, παρά να ιδρύσει ένα από τα νομικά πρόσωπα που αναγνωρίζει ο
νόμος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί, αν επιθυμεί, να αναγνωρίσει και άλλες μορφές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή και να καταργήσει κάποιες από αυτές.
Β) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), αυτά τα οποία ασκούν δημόσιο σκοπό και
ιδρύονται με πράξη της Πολιτείας για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού. Γι’ αυτά τα νομικά πρόσωπα δεν ισχύει η αρχή του κλειστού αριθμού που καθιερώνεται για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι μεταξύ άλλων το Κράτος, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κ.λπ.
Γ) Νομικά πρόσωπα μικτής φύσεως ή διφυούς χαρακτήρα, αυτά που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά
και των δύο προαναφερθεισών κατηγοριών, πρόκειται δηλαδή για νομικά πρόσωπα τα οποία ως προς τη λειτουργία, τη μορφή κ.λπ. αντιστοιχούν προς τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχουν όμως ιδρυθεί με πράξη του Κράτους, από το οποίο και εξαρτώνται στενά, για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού. Τέτοιας  μορφής νομικά πρόσωπα είναι η Δ.Ε.Η., η Ε.Ρ.Τ., ο Ο.Σ.Ε., η Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.
2. Νομική προσωπικότητα του νομικού προσώπου
Η κτήση νομικής προσωπικότητας συνεπάγεται για το νομικό πρόσωπο ικανότητα δικαίου,
ικανότητα για δικαστική παράσταση, περιουσία, όργανα, επωνυμία, έδρα και ιθαγένεια. Για το νομικό πρόσωπο ισχύει η αρχή της αυτοτέλειας σε σχέση με τα πρόσωπα που το αποτελούν. Η περιουσία δηλαδή του νομικού προσώπου, η επωνυμία κ.λπ. φέρουν ανεξαρτησία ως προς τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εν γένει λειτουργία του νομικού προσώπου.
Το ζήτημα της αναγνώρισης νομικής προσωπικότητας, άρα και ικανότητας δικαίου, στα νομικά
πρόσωπα αντιμετωπίζεται στα άρθρα 61-62 του ΑΚ. Στο άρθρο 62 διευκρινίζεται, και είναι αυτονόητο, ότι η ικανότητα του νομικού προσώπου δεν μπορεί να εκτείνεται σε εκείνες τις έννομες σχέσεις που προϋποθέτουν την ιδιότητα του φυσικού προσώπου. Τέτοιες είναι ιδίως οι σχέσεις οικογενειακού δικαίου,όπως είναι η συγγένεια, ο γάμος και η υιοθεσία, ενώ το νομικό πρόσωπο διαθέτει άλλες ικανότητες που αναγνωρίζονται και στα φυσικά πρόσωπα, όπως είναι το δικαίωμα στο όνομα (επωνυμία), η ικανότητα να είναι διάδικος και η ικανότητα δικαστικής παράστασης. Μερική ικανότητα για το νομικό πρόσωπο προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 72 ΑΚ, κατά την οποία άμα τη διαλύσει του νομικού προσώπου ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Εν προκειμένω δηλαδή, αναγνωρίζεται περιορισμένη ικανότητα δικαίου στο νομικό πρόσωπο, η οποία δεν ξεπερνά τις πράξεις που απαιτούνται για την περάτωση του σταδίου της εκκαθάρισης.
3. Σύσταση του νομικού προσώπου
Η σύσταση του νομικού προσώπου σηματοδοτεί και την έναρξη της ύπαρξής του. Για τη σύσταση του νομικού προσώπου απαιτούνται:
Α) Συστατική πράξη, που είναι η δικαιοπραξία με την οποία δημιουργείται το νομικό πρόσωπου και
στην οποία περιλαμβάνεται η δήλωση βούλησης του ενδιαφερομένου ή ενδιαφερομένων προσώπων για την ίδρυση του συγκεκριμένου νομικού προσώπου.
Β) Καταστατικό ή οργανισμός, που είναι το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση και
λειτουργία του νομικού προσώπου, έτσι όπως τίθενται από τους ιδρυτές του.
Η συστατική πράξη και το καταστατικό ή ο οργανισμός του νομικού προσώπου πρέπει απαραιτήτως να είναι έγγραφο (ΑΚ 63), το οποίο κατ’ αρχήν είναι ιδιωτικό έγγραφο, με τη ρητή εξαίρεση της ΑΚ 109 ΑΚ,με την οποία για τη σύσταση ιδρύματος με δικαιοπραξία εν ζωή απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Ο έγγραφος τύπος που απαιτείται για τη σύσταση του νομικού προσώπου είναι συστατικός, αν δηλαδή δεν τηρηθεί δεν υπάρχει νομικό πρόσωπο, η όποια δικαιοπραξία σύστασής του είναι άκυρη και δεν επέρχεται καμία απολύτως έννομη συνέπεια.
Η συστατική πράξη και το καταστατικό ή ο οργανισμός του νομικού προσώπου μπορούν κατά κανόνα να καταρτισθούν και με ενιαία πράξη. Εξαίρεση καθιερώνει η ΑΚ 123 για την επιτροπή εράνων.

ΑΡΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ .....ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΤΕ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΙΤΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΤΕ ΩΣ ΔΙΦΥΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ.
ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η΄ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ......
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΕΙΣ Η’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.............
ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΟΜΩΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ= ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (AΦΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΚΑΝΕΙΣ)


ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ............

<<Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου,
1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.
2. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον υπουργό Οικονομικών.
3. Οργανα διοίκησης της Αρχής αποτελούν το συμβούλιο διοίκησης και ο διοικητής.
4. Στο συμβούλιο διοίκησης προβλέπεται η συμμετοχή εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία και στα αρχεία της επιτροπής, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Ο εμπειρογνώμονας ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, βάσει καταλόγου τριών υποψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στο διοικητή ή στα όργανα της Αρχής δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στον υπουργό Οικονομικών ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα, με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.
6. Η Αρχή δύναται να αναπτύσσει δικό της σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού αλλά και σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξής του, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.
7. Ο διοικητής καθορίζει το μισθολογικό καθεστώς και σύστημα επιπλέον bonus για το προσωπικό της Αρχής, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων της Αρχής υπερβαίνει το 100%.>>
ΔΗΛΑΔΗ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΡΧΗ............
ΚΑΙ ΕΔΩ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΠΟΛΕΜΟΥ.....................
ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ.....ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΑΝ ΟΛΑ ΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑΝΤΙΩΘΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΟ........
ΕΝ ΤΟΙΑΥΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ???
1) ΑΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΩΣ ΥΠΗΚΟΟΣ ΥΠΑΚΟΥΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ.......
2) ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΣΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ .......
3) ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΦΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΙΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ............

ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙ ΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙ
...............

ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ;;;;;;;;;;;?????????

Η ..Μ..Ο..Ν..Η ΟΔΟΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ
Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΩΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΩΣ ΕΘΝΟΣ (ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ) ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ε..Θ..Ν..Ο..Σ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ
Ε..Θ..Ν..Ο..Σ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΩΝ ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΣ.........
ΔΙΟΤΙ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΝΟΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ,,,,,
ΕΝΩ ΩΣ ΚΟΜΜΑ ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΤΕ ΥΠΗΚΟΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΘΝΟΤΗΤΑΣ........

ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ?????????


ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ?????????


ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ!!!!


ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΕΛΕΙ!!!!!
ΟΣΟ ΜΕΝΕΙ ΑΠΡΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΠΟΥ ΠΡΑΤΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ..............
ΔΕΙΞΕ ΑΜΕΣΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ........ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΣΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΟΥ.........
Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ......Η ΜΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!!!!!!!!!


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: http://newradiofmb.blogspot.gr/2016/10/4389-94-27052016.html
Ο νόμος 4389/ ΦΕΚ. 94/ 27.05.2016, είναι ένα πολύ μελετημένο τρισθεόρατο έγκλημα κατά της Ελλάδος και του Ελληνισμού..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου