Λίγοι υπηρετούν την Αλήθεια γιατί λίγοι έχουν τη θέληση και λιγότεροι τη δύναμη για να είναι δίκαιοι

-"Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι." -
-"Έστ' ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται"
- "Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!"

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

ΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΙ.ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΠΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ/ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΔΔ)
ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Άρθρο Ι του νόμου 2456/1920:
" Εις ας πόλεις του Βασιλείου κατοικούσι μονίμως πλείονες των είκοσι Ισραηλητικών οικογενειών και λειτουργεί Συναγωγή δύναται να ιδρυθεί δια Βασιλικού Διατάγματος Ισραηλιτική Κοινότης αναγνωριζομένη ως "νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου""

Άρθρο Ι του αναγκαστικούη Νόμου 367/1945 σε τροποποίηση του προηγουμένου:
"Όσαι εκ των εν Ελλάδι Ισραηλιτικών Κοινοτήτων αριθμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος πλέον του ημίσεως του προ του πολέμου αριθμού μελών, θεωρούνται ως ...

ανασυγκεγκροτημέναι. Η λειτουργία των Κοινοτήτων τούτων συνεχίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου 2456/1920"

Άρθρο Ι του προεδρικού διατάγματος 182/1978 που αφορά την κοινότητα των Αθηνών μόνον:
" Η Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κατά τους νόμους 2456/1920 (ΦΕΚ 173) και 4837/1930 (ΦΕΚ 252). Σκοπός της είναι γενικά η εξυπηρέτηση σύμφωνα με τους νόμους αυτούς των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών προορισμών η υποστήριξη κάθε ωφέλιμης πρωτοβουλίας που εξυπηρετεί εθνικές ανάγκες, η εξύψωση του ηθικού, πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της, η αδελφοποίησή τους και η φροντίδα για την προαγωγή των εβραϊκών γραμμάτων"

Άρθρα 23 και 25 του 2456/1920 λένε τα ακόλουθα:
" Τα υπό των Ισραηλιτικών κοινοτήτων εισαγόμενα εκ του εξωτερικού είδη σχετικά με την θρησκευτικήν λατρείαν των Ισραηλιτών, τα άζυμα του Ισραηλιτικού Πάσχα ή άλευρα δια την κατασκευήν τοιούτων αζύμων, η εισαγόμενη δια το Ισραηλίτικον Πάσχα ζάκχαρις και προμήθεια ειδών χρησίμων τη διδασκαλία εν τοις κοινοτικοίς σχολείοις, μετ' έγκρισιν του Υπουργείου Παιδείας απαλάσσονται παντός είδους εισαγωγικού δασμού και τέλους Δημοσίου και Δημοτικού" "Οι Ισραηλίται οι μη δυνάμενοι να τηρώσιν ελληνιστί τα εμπορικά των βιβλία δύναται να μεταχειρίζωνται εγκύρως την ιδιαιτέραν αυτών διάλεκτον Ισπανοεβραϊκήν ή την Γαλλικήν γλώσσαν δια την τήρισιν αυτών".

Άρθρο 3 του 2456/1920:
"Οι κατοικούντες μονίμως εν Ελλάδι Ισραηλίται υπάγονται θρησκευτικώς εις την Ισραηλιτικήν αρχήν την εδρεύουσα παρ' εκάστη κοινότητι"

το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο Ι του 4837/1930:
"Μέλη Ισραηλιτικής Κοινότητας θεωρούνται αυτοδικαίως πάντες οι Ισραηλίται το θρήσκευμα οι κατοικούντες μονίμως εν τη έδρα της Κοινότητας"

(Προσέξτε τις διαφορές στις διατυπώσεις. Τη μία λέμε για θρησκευτική υπαγωγή στη διόρθωση απλώς θεωρούνται αυτοδικαίως αλλά δεν διευκρινίζει αν η υπαγωγή είναι απλώς και μόνον θρησκευτική)

Άρθρο 3 του 182/1978:
"Μέλη της Ισραηλητικής Κοινότητος Αθηνών είναι αυτοδικαίως όλοι οι Ισραηλίτες ασχέτου φύλου και ηλικίας που κατοικούν στους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας μόνοι ή με οικογένεια πριν από έξι τουλάχιστον μήνες".

Σε αυτό το thread όπως καταλάβατε θα σχολιάσω την ελληνική νομοθεσία όσον αφορά τις εβραϊκές κοινότητες εν Ελλάδι. Θα δείτε λοιπόν πως αυτοί οι κύριοι με τη συγκεκριμένη νομοθεσία:
(α) Δεν πληρώνουν φόρους στο Ελληνικό κράτος παρόλο που είναι Έλληνες υπήκοοι.
(β) Όταν πεθαίνουν και δεν έχουν κληρονόμους, τα περιουσιακά τους στοιχεία μεταβιβάζονται στην Ισραηλιτική κοινότητα και όχι στο Ελληνικό Δημόσιο.
(γ) Μπορούν να εντάξουν στις κοινότητές τους και άτομα μη Ελληνικής υπηκοότητας αφού μοναδική προϋπόθεση για την ένταξη στις κοινότητες είναι το θρήσκευμα.
(δ) Εισάγουν εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε δασμούς υπό κανονικές συνθήκες με το πρόσχημα ότι αυτά αποτελούν εμπορεύματα για θρησκευτική χρήση.
(ε) Έχουν σχολεία και ιδρύματα αποκλειστικά και μόνο για Εβραίους
(στ) Οι ισραηλίτικες κοινότητες μπορούν κ επιβάλλουν φόρους στα μέλη τους (υποχρεωτική εισφορά γνωστή ως "πέτσια") και να τους εισπράττουν σαν να ήταν κράτος εν κράτει.
(ζ) Η οργάνωση των ισραηλιτικών κοινοτήτων με την υπάρχουσα νομοθεσία θυμίζουν οργάνωση ομοσπονδιακής κυβέρνησης!
(η) Παραβιάζουν και περιφρονούν ελληνικούς νόμους (όπως πχ η ανύψωση της εθνικής σημαίας κατά τις εθνικές εορτές στα κτίριά τους).
(θ) Το Κεντρικό Ισραηλίτικο συμβούλιο και η Ισραηλίτικη κοινότητα Αθηνών υποθάλπουν και προστατεύουν εγκληματικές, "ακροδεξιές" οργανώσεις όπως η ΕΝΩΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ της οποίας πρόεδροι έχουν διατελέσει εκτός των άλλων ο Σαμ Μπενρουμπής (ο γνωστός Μπενρουμπής που έχει τις οικιακές συσκευές). Πέντε δραστήρια μέλη της Ε.Σ.Ε είναι ο Διονύσιος Μαγκλιβέρας, ο Μωυσής Σακκής, ο Σαμ Μπενρουμπής, ο Ερρίκος Λεβής και ο Σαμ Αμαρίλλιο (πλακάκια Αμαρίλιο και τα τοιαύτα).

ΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Αυτό φυσικά γίνεται νομίμως μέσω του ΠΔ 182/1978 και ιδιαίτερα στα άρθρα 3, 5 και 26. Η παράγραφος 2 του 3 άρθρου λέει τα εξής:

"Όλα τα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν ηθικά και υλικά κατά το μέτρο των δυνάμεών τους για την ενίσχυση των ιδρυμάτων και άλλων νομικών προσώπων και φιλανθρωπικών οργανώσεων της Κοινότητος".
Το άρθρο 5 παράγραφος 1 λέει τα εξής: "Όλα τα μέλη της κοινότητος που συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στην Κοινότητα ετήσια εισφορά Πέτσια, που ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος"
Άρθρο 26:
"1. Η βεβαίωση της υποχρεωτικής εισφοράς "Πέτσια" γίνεται από την αντίστοιχη επιτροπή του άρθρου 18 του παρόντος που κατατάσσει τους υπόχρεους σε κατηγορίες εισφοράς ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.
2. Το ύψος των εισφορών κατά κατηγορίες καθορίζεται κάθε χρόνο από την Κοινοτική Συνέλευση στη συνεδρίασή της για την έγκριση του Προϋπολογισμού και η βεβαίωση γίνεται από την Επιτροπή "Πέτσια" κάθε χρόνο κατά το μήνα Μάϊο.
3. Το ποσό της εισφοράς που βεβαιώθηκε κοινοποιείτα στον υπόχρεο ο οποίος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της κοινοποιήσεως έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων, που ορίζεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο και είναι πενταμελής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι οριστικές και αμετάκλητες. Κυριότερα στοιχεία για την κρίση της επιτροπής Ενστάσεων είναι: (α) η προσωπική συνέντευξη με τον υπόχρεο, (β) το σημείωμα φόρου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή στο όνομα του υπόχρεου βάσει της φορολογικής του δηλώσεως για την παρελθούσα ή τρέχουσα χρήση.
4α) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ενστάσεως από τον υπόχρεο, η απόφαση της επιτροπής πέτσια είναι υποχρεωτική και για το Κοινοτικό Συμβούλιο.
4β) Αν ο υπόχρεος απουσιάζει δικαιολογημένα από την έδρα της Κοινότητος, η προθεσμία υποβολής ενστάσεως αρχίζει από την ημέρα επιστροφής του. Η ημέρα αυτή αποδεικνύεται με επαρκή δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υπόχρεος.
5. Το κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή κάθε υπηρεσίας ή εξυπηρετήσεως στα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους"

Oι Ισραηλιτικές   κοινότητες από το 1920 θεωρούνται ΝΠΔΔ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους τα ΝΠΔΔ δεν πληρώνουν στο Δημόσιο της Ελληνικής Πολιτείας καμμίας μορφής και εκτάσεως άμεση ή έμμση φορολογία. Δεν πληρώνει ούτε για την απόκτηση, από αγορά ή δωρεά, οποιουδήποτε ακινήτου ή κινητού περιουσιακού στοιχείου ούτε από κέρδη διαχειρίσεώς τους. Πως λοιπόν δεν πληρώνουν οι Ισραηλίτες φόρο:
(α) Το 95% των Ισραηλιτών έχουν γράψει τα ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία στις κοινότητες αυτές για να αποφύγουν καταρχάς την φορολογία. Τον αναλογούντα στο Ελληνικό Δημόσιο φόρο τον πληρώνουν στην κοινότητα σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Βάσει ειδικού μυστικού συμβολαίου μεταξύ του υπόχρεου και της κοινότητας, ο υπόχρεος κρατά τη διαχείρηση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι να πεθάνει.
(β) Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των κοινοτήτων αυτών σε αναλογία φτάνουν τα ακίνητα της Εθνικής τραπέζης της Ελλάδος. Επίσης κάποια από αυτά τα ακίνητα έχουν γίνει δωρεά μέχρι.... και στο υπουργείο άμυνας του Ισραήλ (ο Ζακ Μπενβενίστε στη Θεσσαλονίκη έχει δωρίσει κάποια από τα ακίνητά του στο υπουργείο άμυνας και εισπράττει το τελευταίο έσοδα από τη διαχείρησή τους)
(γ) Σύμφωνα με τον Φορολογικό κώδικα νόμος 3323/1955 κάθε δωρεά κινητής και ακίνητης περιουσίας σε ΝΠΔΔ απαλάσσετα των προβλεπομένων φορολογικών και άλλων τελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου